طراحی سایت

قالب وبلاگ

Resksky or lordsky
سفارش تبلیغ

طراحی سایت


Resksky or lordsky
آرشیو مطالب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/18 توسط:Abbas habibzade

 پیشگفتار

ازاینکه این کتاب رابرای خواندن انتخاب کرده اید،متشکرم. امیدوارم مطالب به شما هم به اندازه من وهزاران نفری که آن را خوانده اید کمک کند.درحقیقت،امیدوارم این کتاب زندگی شمارا برای همیشه تغییردهد.هرگزبرای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجودندارد.شماعملادرباتلاق کارها ومسئولیتهای شخصی،پروژه های مختلف وانبوه مجلات وکتابهای روی هم انباشت شده که قرار است یکی ازهمین روزها که فرصتی پیدا کردیدآنها رابخوانید،غرق شده اید.امااشکال اینجاست که هیچ وقت فرصت پیذانمی کنید.هرگزکارهایتان تمام نمیشوند. هرگزوقت نمی کنید وکارتان آنقدرسبک نمی شودتاهمه کتابها ومجلات موردنظرتان رابخوانید.هرگزفراغتیدست نمی دهد تاکارهایی راکه دررویا قصدانجام دادنش رادارید،انجام بدهید.   وچه بهتر که بالابردن بهره وری ازطریق حل مسائل مدیریت برزمان راهم فراموش کنید.برهرتعدادروش بالا بردن بهره وری شخصی که احاطه پیداکنید،همیشه کارهایی که می خواهید بکنید باتوجه یه محدودیت زمانی که دارید،بیشترهستندوشمانمی توانید همه آنها را انجام بدهید.تنها درصورتی می توانید کنترل زمان وزندگی تان رابه دست بگیریدکه طرز فکر،کار وبرخوردتان رابا انبوه ومسئولیتهای تمام نشدنی روزانه تغییر بدهید.تنها به اندازه ای می توانید کنترل مسئولیتهاوفعالیت هایتان رابه دست بگیرید که کارهایی رامتوقف سازیدوزمان بیشتری ازاوقات خودراصرف فعالیتهای کنیدکه می توانند زندگی شمارامتحول سازید.من بیش ازسی سال درباره ی مدیریت زمان مطالعه کرده ام.آثارپیتردروکر،آلکس مکنزی،آلن لاکین،استفان کاوی وبسیاری دیگرراخوانده ام.من صدهاکتاب و هزاران مفاله درباره بالابردن کارآیی شخصی وبهره وری بیشتر مطالعه کرده ام.این کتاب حاصل این مطالعات است. هرگاه به ایده خوبی برخوردم.آن رادرکاروزندگی شخصی ام امتحان کرده م.اگرموثربودند،آنهارادرسخنرانی ها.همایشهایم گنجاندم وبه دیگران آموزش دادم.گالیله زمانی نوشت :((نمی توانیدبه کسی مطلبی راآموزش بدهید؛تنهامی توانید به او کمک کنیدآن را دردرون خودپیداکند.))باتوجه به سطح دانش وتجربه شما،ممکن است نقطه نظرهای مطرح شده درکتاب برایتان آشنا باشند.امااین کتاب آنها رادرسطوح آگاهی بالاتری قرارمی دهد.وقتی این روشهاوشیوه هاراآموختید و بارهاوبارها ازآنها استفاده کردیدتاتبدیل به عادت شدند، جریان زندگی خودرابه شکل مثبتی تغییرمی دهید.            

 قدرت هدفهای مکتوب                                  

اجازه بدهید کمی درباره خودم برایتان حرف بزنم ونوضیح بدهم که این کتاب چگونه شکل گرفت.من سوای ذهنی کنجکاو، زندگی راباامتیا زات چندانی شروع نکردم.درمدرسه درست درس نمیخواندم وسرانجام بدون اینکه فارغ تحصیل شوم مدرسه راترک کردم.سالها کارگری وکارهای سخت بدنی کردم. به نظر می رسیدآینده درخشانی انتظارم رانمی کشید. درجوانی دریک کشتی باری کاری پیداکردم وبه سیاحت دنیارفتم.مدت هشت سال سفروکارکردم،بعدکمی بیشتربه سفررفتم ونتیجه آن شد که به بیش ازهشتادکشوردرپنج قاره سفرکنم. وقتی دیگرنتوانستم کار کارگری پیداکنم،به دنیای فروش رفتم.درهای خانه های مردم رامی زدم وصرفا حق العمل می گرفتم.درکارفروش شاخه عوض کردم می کردم وسرانجام به پیرامونم نگاه کردم وپرسیدم:(( چراسایرین موفق ترازمن عمل می کنند؟؟)) واما چگونه برایان تریسی متحول شد؟؟؟؟درنوشته ها ی بعد..                         نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

هرچه شما بگویید...

 ü    شماکدام آدرس رابرای وب سایت برمی گزینید؟؟؟؟

 ü    Lordsky(1                                            

 ü    Resksky(2

         لطفا گزینه ی موردنظررادربخش نظر ثبت کنید....نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

هنربیان،درباره ی نویسنده

برایان تریسی یکی از سخنوران برجسته آمریکا درامور تجاری، یکی از پرفروش ترین نویسندگان،ویکی ازمشاوران ومربیان ومربیان برجسته درزمینه رشدفردی وحرفه ای درجهان امروزاست.وی سالانه درحضور250000نفرازمردم درمورد مسائل مختلف،از موقعیت ومدیریت فردی گرفته تامدیریت کارآمد،خلاقیت، وفروش به ایرادنطق می پردازد.وی بیش از40کتاب به رشته تحریر درآورده وبیش از350برنامه آموزشی صوتی وتصویری تهیه نموده است.بیشتر آثاربرایان تریسی به سایر زبانها ترجمه شده است ودر52کشوردرسرتاسرجهان مورداستفاده قرارگرفته است.وی کتابهای برنامه مشاوره ومربیگری پیشرفته وبرنامه مربیگری موفق رابه همراه کمپبل فراسر تالیف نمود. برایان بابیش از هزارشرکت ازجمله شرکت آی.بی.ام، مک دانل داگلاس ،ومیلیون دلارراندتیبل به عنوان مشاور همکاری داشته وبیش از2000000نفرراشخصاآموزش داده است.نظرات وی اثبات شده،کاربردی،وبه سرعت تاثیرگذار است. خوانندگان،شرکت کنندگان درسمینارها،ومراجعین مربیگری وی مجموعه ای ازتکنیک هاوشیوه هایی رامی آموزندکه می توانند به سرعت آنها رادرجهت دستیابی به نتایج بهتر در زندگی وحرفه خودبه کار گیرد.                                                                              دانشگاه فروش وکارآفرینی برایان تریسی دانشگاه برایان تریسی مجموعه ی کاملی ازبرنامه های کاربردی اثبات شده براساس همکاری بابیش ازهزار شرکت راکه به طور موفق توسط 1000000دانشجواز46کشورجهان به کارگرفته شده است ارائه می نماید.چهاردانشکده ای که میتوانید به منظور تحصیل انتخاب نمایید عبارتنداز:1)دانشکده ی فروش ومدیریت فروش:این دوره آموزشی خانگی که شامل 30بخش می باشد،به شمانشان می دهد چگونه می توانیدفروش خودرادویا سه برابر نمایید.درپایان این دوره به دانشجومدرک فروش حرفه ای اعطا میشود.2)دانشکده کارآفرینی وموفقیت تجاری:در این دانشکده ابزار وروش های لازم جهت ایجادمشاغل بسیار سودآوروزودبازده آموزش داده می شود.درپایان این دوره به دانشجومدرک کارشناسی ارشد دررشته ی تجارت برتراعطا می گردد.3)دانشکده مدیریت ورهبری:دراین دوره آموزش رهبری باعملکرد عالی که شامل 30بخش می باشد،می آمیزید چگونه گروهی عالی متشکل ازبهترین افرادرابه استخدام خود درآورید،به خدمت گیرید،برانگیزد،وتشکیل دهید.درپایان این دوره به دانشجو مدرک کارشتاسی ارشدمدیریت اعطامی گردد. 4)دانشکده عملکردفردی:دراین دوره مب آموزید چگونه اهدافی راتعیین کرده وبه آنهادست یابید؟چگونه اولویت های خودراتعیین نمایید؟چگونه عزت نفس واعتمادبه نفس درخودایجاد کنید.مشکلات خودراحل نماییدوتصمیمات بهتری اتخاذ کنید؟ درپایان این دوره به دانشجو مدرک کارشناسی ارشدمهارت فردی اعطا می گردد.دراین دوره هها که یک ساعت درهفته برگزار می شود،با استفاده ازسی دی،دی وی دی های صوتی تصویری،کتابها وتمرینات،می توانندبه یکی ازماهرترین وپر درآمدترین افراددر زمینه کاری خودتبدیل شوید.همین امروز به سایت Briantracyu.comمراجعه کنیدوبه صورت رایگان ارزشیابی شویدتا به نقاط قوت وضعف خودپی ببریدوبیاموزی  چگونه می توانید درهرشغلیکه هستید،به رشدوتعالی برسید. دانشگاه برایان تریسی

 نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

فصل1

تاریخچه ی نسبیت

چگونه انیشتین درنظریه ی بنیادی قرن بیستم،نسبیت عمومی ونظریه ی کوانتوم،راپی ریزی کرد؟؟ آلبرت انیشتین،کاشف نظزیات نسبیت ویژه ونسبیت عمومی درالم آلمان در1879متولدشد.امادرسال های بعد خانواده اش به مونیخ،جایی که پدرش هرمن وعمویش یعقوب (جی کوب)شرکتی کوچک اما نه چندان موفق برقی تاسیس کردند،مهاجرت نمودند.آلبرت بچه ی بسیارزیرکی نبود اما ادعای اینکه اودرمدرسه کارنامه ی بدی داشت به نظرمبالغه می نماید.در1894شرکت پدرش ورشکست شدوخانواده به میلان رفتنئ.خانواده اش تصمیم گرفتندکه اودرآنجابماندتامدرسه اش راتمام کند.اما او چنین تصمیم خودموختاری رادوست نداشت وبعدازچند ماه آنجارابرای پیوستن به خانواده اشدرایتالیا ترک کرد.اوبعداتحصیلاتش رادر زوریخ،بادریافت پایان نامه ی تحصیلی ازیک مدرسه باپرستیژ پلی تکنیک فدرال به نامETH  ، در1900 تمام کرد.طبیعت انتقادی اش به همراه بی علاقگی به قدرت خوشایندپروفسورهای ETHنبود وهیچیک ازآنها پست دستیاری راکه یک سمت مقدماتی شغلی دراداره ثبت اختراع سوئیس دربرنبه دست آورد.مدت ها دراین سمت کارکردتااینکه در 1905سه رساله نوشت که دوتای آنها اورابه عنوان یکی از دانشمندان پیشروثبت کردومفهوم انفلابی آغازنمود.انفلابی که درک ما رااز زمان،مکان وخودواقعیت تغییرداد. درسال ها ی پایانی قرن نوزدهم دانشمندان اعتقادداشتند که به تشریح کامل جهان نزدیک شدند.آنها تصورمی کردند که فضا بایک انتقال دهنده ی پیوسته به نام اتر پرشده است.اشعه های نوروعلایم رادیویی امواجی دراین اتر هستند.مانند اینکه صداها امواج فشاردرهوا می باشند. تنها چیزلازم برای نظریهی کامل اندازه گیزی دقیق خواص کشندگی اترمی بود.درواقع در ارتباط باچنان اندازه گیری های آزمایشگاه جفرسون دردانشگاه هاروارد تماما بدون یک میخ ?هنی ساخته شده تاتداخلی بااندازه گیری های مربوطه ی مغناطیسی ایجادنکند.امابرنامه ریز ها فراموش کرده بودند که آجرهای سرخ قهوه ای که آزمایشگاه با آنها ساخته شده اندخددارای مقدارزیادی آهن هستند.هرچندهنوز هم ساختمان مورداستفاده است اما هاروارد هنوز مطمئن نیست که کف آزمایشگاه بدون میخ آهمی قادربه حمل چه مقداردر پایان قرن،اختلافات عقیده ی فضای تماما پر شده ازاترسرباز کردند.انتظار می رفت که نوراتر باسرعتی ثابت حرکت خواهد کرد اما اگر شمادردرون اتردرجهت نورسفرکنیدبرسرعتش افزوده می شوداما یک سری آزمایشات چنین عقیده ای اتاییدنکردند. بادقت ترین ودقیق ترین این آزمایشات آزمایشی بودکه توسط البرت مایکلسن وادواردمارلی در مدرسه علوم پایه کس در کلیولند اوهایو(آمریکا)در1887انجام گرفت.آنها سرعت نوررادردوپرتو عمودبریکدیگرمقایسه کردند. به موازات حرکت زمین درمحور خویش وگردش آن به دور خورشید،اسباب درون اتر باسرعت وجهتی متفاوت حرکت می کنند.امامایکلسن و مارلی اختلاف روزانه ویاسالانه ی بین دوپرتونورپیدانکردند. این به آنجا برمی گرددکه اگر نور همیشه باسرعتی ثابت نسبت به جایی که هستیم،بدون توجه به اینکه باچه سرعت ودرچه جهتی حرکت می کنیم،حرکت کند.    نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

&

             Resksky.tk  or  lordsky.tkنوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

واما......

ازمیان دوستانی که برای وبسایت علمی،فنی lordsky or reskskyلوگویی منحصر به فرد را طراحی کرده وارسال نمایند به پنج نفریکسال اشتراک رایگان ماهنامه ی نجوم هدیه داده خواهند شد!! پس هرچه سریع تر لوگوی پیشنهادی خودرابرای ما ارسال نمایید..      نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

  زمان باچاشنی تکنولوژی

تاحالابه این فکرکردیدکه ثانیه هایی که می گذرند به کجا میروند؟؟وماشین زمان چطور این ثانیه ها رایکی پس ازدیگری می بلعد واز ما دورمی کند..درسته یک کمی سخته امابایدپذیرفت که این پانیه ها به لحظه های اضافه شده به سن ما برمی گرددورابطه ای مثل:  ∑t=∑me!!!این هم یک جورتحت شعاع قرارگرفتن دنیای فیزیک

بودشایدتنها راه اثبات این قانون همین باشد..اما کمی باورداشته باشیم که صدای تیک،تیک ساعت موزیک لذت بخش فضای ساکت اتاقمون نیست؛بلکه زمان به هدررفته ی ماست که باچاشنی تیک،تیک  تکنولوژی ساده ای به نام ساعت سپری میشود..

 نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

    موجودی عجیب.. 

تاحالا موجودی بااین مشخصات به گوشتون خورده؟؟:دوچشم،دوگوش،دوابرو،دوپا،دودست،یک بینی،یک قلب،یک معده و.و.و خوب معلومه این موجودعجیب وغریب خودمون هستیم اما نه//منظورمن این نبود مابااین پیچیدگی از این هم عجیب ترهستیم وهمه ی اینها به خاطر وجودقدرتی به نام فکرکردن است!!!

تنها چیزی که دنیا ازما می خواهد فکرکردن وفرورفتن دراعماق بی پایان جهان هستی وتکاپودرکهکشان هاو جهان

فیزیکی گسترده ی اطراف ماست؛شاسد به جیزی دست یافتیم....شایددرهمین نزدیکی...آسمان رالمس کننوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

جهان درپوست گردو(جهان دریک نگاه)پیش درآمد

انتظارنداشتم کتاب مشهورمن ((مختصری از تاریخ زمان))موفقیتی

 آن چنانی کسب کند.کتاب درساندی تایمز لندن برای چهار سال

 در لیست پرفروش ترین کتاب ها قرارداشت که که بیش ازهر کتاب

 دیگری است به ویژه برای کتابی درعلم روندساده ای نبود.بعداز

آن ازمن می پرسیدند که دنباله اش راکی خواهم گرفت.من مقاومت

می کردم زیرانمی خواستم کتابی کوتاه تر ویا ویاطولانی تراز

((مختصرزمان )) بنویسم ؛ به خصوص اینکه سرگرم کارپژوهش بودم.

سرانجام دریافتم که جایی برای یک کتاب متفاوت که آسانتر

قابل درک باشد وجوددارد.کتاب مختصری از تاریخ زمان خطی

 ترتیبیافته بودوبیشترفصل های آن دنبال هم بودودریک رابطه منطقی

   باهم تنظیم شده بود.این امرجالب توجه ی تعدادی ازخوانندگان

   قرار گرفت اما خیلی هادرهمان فصل اولیه باقی ماندندوهرگزنتوانستند

مطالب وموضوعات هیجان انگیز بعدی رادنبال کنند.برعکس این کتاب

 بیشتربه یک درخت می ماند.فصل های 1و2ساقه اصلی راتشکیل می دهند

 وفصل های بعدی شاخه های آن هستند.شاخه هاتقریبااز هم مستقل

 می باشندوهریک می توانند جداگانه به دنبال ساقه ی اصلی مطالعه شوند.

آنهاره آورد زمینه هایی هستند که من بعداز انتشارمختصزی از تاریخ زمان

 رویشان کاروپژوهش کردام.بنابراین بیان کننده ی تصویری از بعضی

موضوعات بسیارداغ پژوهش های کنونی علم هستند.همچنین بعداز

هرفصل سعی کردم ازساختمان بندی خظی دوری کنم.نگارات و

سرلوحه ی آنها،همانندمصورتاریخ زمان منتشره در1996،بستردیگری

 درکنارمتن ادامه می دهند.متن های داخل جعبه وانتشارات کناری

فرصتی فراهم می کنند تا عمیقترروی موضوعات معین فراتراز متن واردشد.

در1988،وقتی که کتابی ازتاریخ زمان رابرای اولین بارانتشاریافت

نظریهی نهایی همه چیز تازه درافق نموداربود.شرایط تاچه اندازه از

آن زمان تغییرکرده است؟آیاماقدمی به هدفمان نزدیکترشده ایم؟

آن طورکه دراین کتاب تشریح می شود،ما   اززمان تاحالاراه درازی را

پیمودیم.اماآن یک سفرپژوهشی دنباله داراستوپایانش هنوزدردیدرس

 نیست.به قول قدما،بهتراست همیشه باامید درسفربودتااینکه زودبه

 مقصد رسید.کنکاش مابرای کشف انگیزش ن وآوری ما درتمام زمینه ها،

نه فقط درعلم،می باشداگرما به آخرخط برسیم روح بشریت آمرزش یافته

 ومی میرد.اما فکرنمی کنم که هرگز به پایانش برسیم.امااگزبرعمقش

 نیافزاییم باید درپیچیدگی افزایش یابیم وهمیشه درمرکزافق افزایش

 امکانات باشیم.می خواهم هیجانات کشفیات انجام شده ونمودار

واقعی که پدیدارمی شود راباشما تقصیم کنم.من درزمینه هایی تمرکز

یافته ام که خودم برای یک احساس بزرگتراز فوریت روی آن کار

کرده ام.اعماق کاربسیارتکنیکی هستند امامعتقدم که اندیشه های گسترده

 می توانند بدون بسته بندی های بزرگ ریاضیات بیان شوند.من فقط

 امیدوارم که موفق باشم.من برای این کتاب کمک های زیادی داشتم.

اما به ویژه دوست دارم از تامس هرتاگ ونیل شیرر برای دستیاری

درنگارات وعنوانها ومتن جعبه ها،ازان هریس وکیتی فرگاسن که دست

نوشته راویراستاری کردند،ازفیلیپ دان برای آزمایشگاه کتاب وطراحی

 صفحات که نگارات راایجاد کردند،قدردانی کنم.اما فراتراز آن،ازتمام

کسانی که به نوعی لمکانی برایم فراهم آورده اند تازندگی تقریبا معمولی

 را ادامه داده وپژوهش های علمی ام رادنبال کنم تشکر می کنم،بدون

آنها این کتاب نوشته نمی شد.                             استیون هاوکینگ

                                                           کمبریج دوم می 2001

ودرآینده:فصل1(تاریخچه ی نسبیت)

چگونه انیشتاین درنظریه ی بنیادی قرن بیستم،نسبیت عمومی

ونظیهی کوآنتم،راپی ریز کرد؟؟؟؟نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/11 توسط:Abbas habibzade

  دست نوشته!!!

  حقیقت رابابی طرفی مطلق وباروحی آزاد ازهرگونه تعصب جست وجو کنید.(دکارت)

  تصمیم گیرنده باش؛حتی اگرگاهی دچاراشتباه شوی.(جکسون براون)

  بهترین فرصت هااغلب درمعمولی ترین موفقیت های پیرامون شماست(برایان تریسی)

  باورهای عمیق می توانندموجب موفقیت های بزرگ شوند.(ناپلئون هیل)

  دنیاچنان پراست ازفراوانی که چاره ای جز شادمانی نداریم.(رابرت لوییز استونسون)

  چه شیرین است نگاه کردن به راهی که به دشواری آن راپشت سرگذاشته ای.(دانته)

  شماممکن است تعلل کنید،اما زمان هرگز.(دانته)

 گرمطمئنی فکری که درسرداری ایده ای بزرگ است،اجازه نده دیگران رای تورابزنند.(جکسون براون)    1   2      >
.: Weblog Themes By Pichak :.بازدید امروز: 9
بازدید دیروز: 25
کل بازدیدها: 56484

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

تبادل لینک

خرید بک لینک