طراحی سایت

قالب وبلاگ

Resksky or lordsky

Resksky or lordsky
آرشیو مطالب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 90/10/18 توسط:Abbas habibzade

 پیشگفتار

ازاینکه این کتاب رابرای خواندن انتخاب کرده اید،متشکرم. امیدوارم مطالب به شما هم به اندازه من وهزاران نفری که آن را خوانده اید کمک کند.درحقیقت،امیدوارم این کتاب زندگی شمارا برای همیشه تغییردهد.هرگزبرای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجودندارد.شماعملادرباتلاق کارها ومسئولیتهای شخصی،پروژه های مختلف وانبوه مجلات وکتابهای روی هم انباشت شده که قرار است یکی ازهمین روزها که فرصتی پیدا کردیدآنها رابخوانید،غرق شده اید.امااشکال اینجاست که هیچ وقت فرصت پیذانمی کنید.هرگزکارهایتان تمام نمیشوند. هرگزوقت نمی کنید وکارتان آنقدرسبک نمی شودتاهمه کتابها ومجلات موردنظرتان رابخوانید.هرگزفراغتیدست نمی دهد تاکارهایی راکه دررویا قصدانجام دادنش رادارید،انجام بدهید.   وچه بهتر که بالابردن بهره وری ازطریق حل مسائل مدیریت برزمان راهم فراموش کنید.برهرتعدادروش بالا بردن بهره وری شخصی که احاطه پیداکنید،همیشه کارهایی که می خواهید بکنید باتوجه یه محدودیت زمانی که دارید،بیشترهستندوشمانمی توانید همه آنها را انجام بدهید.تنها درصورتی می توانید کنترل زمان وزندگی تان رابه دست بگیریدکه طرز فکر،کار وبرخوردتان رابا انبوه ومسئولیتهای تمام نشدنی روزانه تغییر بدهید.تنها به اندازه ای می توانید کنترل مسئولیتهاوفعالیت هایتان رابه دست بگیرید که کارهایی رامتوقف سازیدوزمان بیشتری ازاوقات خودراصرف فعالیتهای کنیدکه می توانند زندگی شمارامتحول سازید.من بیش ازسی سال درباره ی مدیریت زمان مطالعه کرده ام.آثارپیتردروکر،آلکس مکنزی،آلن لاکین،استفان کاوی وبسیاری دیگرراخوانده ام.من صدهاکتاب و هزاران مفاله درباره بالابردن کارآیی شخصی وبهره وری بیشتر مطالعه کرده ام.این کتاب حاصل این مطالعات است. هرگاه به ایده خوبی برخوردم.آن رادرکاروزندگی شخصی ام امتحان کرده م.اگرموثربودند،آنهارادرسخنرانی ها.همایشهایم گنجاندم وبه دیگران آموزش دادم.گالیله زمانی نوشت :((نمی توانیدبه کسی مطلبی راآموزش بدهید؛تنهامی توانید به او کمک کنیدآن را دردرون خودپیداکند.))باتوجه به سطح دانش وتجربه شما،ممکن است نقطه نظرهای مطرح شده درکتاب برایتان آشنا باشند.امااین کتاب آنها رادرسطوح آگاهی بالاتری قرارمی دهد.وقتی این روشهاوشیوه هاراآموختید و بارهاوبارها ازآنها استفاده کردیدتاتبدیل به عادت شدند، جریان زندگی خودرابه شکل مثبتی تغییرمی دهید.            

 قدرت هدفهای مکتوب                                  

اجازه بدهید کمی درباره خودم برایتان حرف بزنم ونوضیح بدهم که این کتاب چگونه شکل گرفت.من سوای ذهنی کنجکاو، زندگی راباامتیا زات چندانی شروع نکردم.درمدرسه درست درس نمیخواندم وسرانجام بدون اینکه فارغ تحصیل شوم مدرسه راترک کردم.سالها کارگری وکارهای سخت بدنی کردم. به نظر می رسیدآینده درخشانی انتظارم رانمی کشید. درجوانی دریک کشتی باری کاری پیداکردم وبه سیاحت دنیارفتم.مدت هشت سال سفروکارکردم،بعدکمی بیشتربه سفررفتم ونتیجه آن شد که به بیش ازهشتادکشوردرپنج قاره سفرکنم. وقتی دیگرنتوانستم کار کارگری پیداکنم،به دنیای فروش رفتم.درهای خانه های مردم رامی زدم وصرفا حق العمل می گرفتم.درکارفروش شاخه عوض کردم می کردم وسرانجام به پیرامونم نگاه کردم وپرسیدم:(( چراسایرین موفق ترازمن عمل می کنند؟؟)) واما چگونه برایان تریسی متحول شد؟؟؟؟درنوشته ها ی بعد..                         نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

هرچه شما بگویید...

 ü    شماکدام آدرس رابرای وب سایت برمی گزینید؟؟؟؟

 ü    Lordsky(1                                            

 ü    Resksky(2

         لطفا گزینه ی موردنظررادربخش نظر ثبت کنید....نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

هنربیان،درباره ی نویسنده

برایان تریسی یکی از سخنوران برجسته آمریکا درامور تجاری، یکی از پرفروش ترین نویسندگان،ویکی ازمشاوران ومربیان ومربیان برجسته درزمینه رشدفردی وحرفه ای درجهان امروزاست.وی سالانه درحضور250000نفرازمردم درمورد مسائل مختلف،از موقعیت ومدیریت فردی گرفته تامدیریت کارآمد،خلاقیت، وفروش به ایرادنطق می پردازد.وی بیش از40کتاب به رشته تحریر درآورده وبیش از350برنامه آموزشی صوتی وتصویری تهیه نموده است.بیشتر آثاربرایان تریسی به سایر زبانها ترجمه شده است ودر52کشوردرسرتاسرجهان مورداستفاده قرارگرفته است.وی کتابهای برنامه مشاوره ومربیگری پیشرفته وبرنامه مربیگری موفق رابه همراه کمپبل فراسر تالیف نمود. برایان بابیش از هزارشرکت ازجمله شرکت آی.بی.ام، مک دانل داگلاس ،ومیلیون دلارراندتیبل به عنوان مشاور همکاری داشته وبیش از2000000نفرراشخصاآموزش داده است.نظرات وی اثبات شده،کاربردی،وبه سرعت تاثیرگذار است. خوانندگان،شرکت کنندگان درسمینارها،ومراجعین مربیگری وی مجموعه ای ازتکنیک هاوشیوه هایی رامی آموزندکه می توانند به سرعت آنها رادرجهت دستیابی به نتایج بهتر در زندگی وحرفه خودبه کار گیرد.                                                                              دانشگاه فروش وکارآفرینی برایان تریسی دانشگاه برایان تریسی مجموعه ی کاملی ازبرنامه های کاربردی اثبات شده براساس همکاری بابیش ازهزار شرکت راکه به طور موفق توسط 1000000دانشجواز46کشورجهان به کارگرفته شده است ارائه می نماید.چهاردانشکده ای که میتوانید به منظور تحصیل انتخاب نمایید عبارتنداز:1)دانشکده ی فروش ومدیریت فروش:این دوره آموزشی خانگی که شامل 30بخش می باشد،به شمانشان می دهد چگونه می توانیدفروش خودرادویا سه برابر نمایید.درپایان این دوره به دانشجومدرک فروش حرفه ای اعطا میشود.2)دانشکده کارآفرینی وموفقیت تجاری:در این دانشکده ابزار وروش های لازم جهت ایجادمشاغل بسیار سودآوروزودبازده آموزش داده می شود.درپایان این دوره به دانشجومدرک کارشناسی ارشد دررشته ی تجارت برتراعطا می گردد.3)دانشکده مدیریت ورهبری:دراین دوره آموزش رهبری باعملکرد عالی که شامل 30بخش می باشد،می آمیزید چگونه گروهی عالی متشکل ازبهترین افرادرابه استخدام خود درآورید،به خدمت گیرید،برانگیزد،وتشکیل دهید.درپایان این دوره به دانشجو مدرک کارشتاسی ارشدمدیریت اعطامی گردد. 4)دانشکده عملکردفردی:دراین دوره مب آموزید چگونه اهدافی راتعیین کرده وبه آنهادست یابید؟چگونه اولویت های خودراتعیین نمایید؟چگونه عزت نفس واعتمادبه نفس درخودایجاد کنید.مشکلات خودراحل نماییدوتصمیمات بهتری اتخاذ کنید؟ درپایان این دوره به دانشجو مدرک کارشناسی ارشدمهارت فردی اعطا می گردد.دراین دوره هها که یک ساعت درهفته برگزار می شود،با استفاده ازسی دی،دی وی دی های صوتی تصویری،کتابها وتمرینات،می توانندبه یکی ازماهرترین وپر درآمدترین افراددر زمینه کاری خودتبدیل شوید.همین امروز به سایت Briantracyu.comمراجعه کنیدوبه صورت رایگان ارزشیابی شویدتا به نقاط قوت وضعف خودپی ببریدوبیاموزی  چگونه می توانید درهرشغلیکه هستید،به رشدوتعالی برسید. دانشگاه برایان تریسی

 نوشته شده در تاریخ سه شنبه 90/10/13 توسط:Abbas habibzade

فصل1

تاریخچه ی نسبیت

چگونه انیشتین درنظریه ی بنیادی قرن بیستم،نسبیت عمومی ونظریه ی کوانتوم،راپی ریزی کرد؟؟ آلبرت انیشتین،کاشف نظزیات نسبیت ویژه ونسبیت عمومی درالم آلمان در1879متولدشد.امادرسال های بعد خانواده اش به مونیخ،جایی که پدرش هرمن وعمویش یعقوب (جی کوب)شرکتی کوچک اما نه چندان موفق برقی تاسیس کردند،مهاجرت نمودند.آلبرت بچه ی بسیارزیرکی نبود اما ادعای ا